Jag är medlem i en diskussionsgrupp fylld med fantastiska musiklärare. Igår såg jag i diskussionsflödet en bekant fråga såhär vid betygssättningstider. En kollega beskriver sin elev. Eleven visar A-nivå på så gott som alla förmågor i kunskapskraven, men faller pladask på ett område.

Frustrerande!

För att uppnå betyget A ska eleven visa förmågorna som beskrivs i kriterierna för alla områden (aspekter). För ett B:  “Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.” (Skolverket, 2011).
Så vad händer när eleven saknar förmåga eller uppnår E-kriterierna i en aspekt men A-kritererna i alla andra? Om jag ska lita på den kortfattade texten i kunskapskraven ska du bara få ett D!?

Jag VILL verkligen inte ge den här eleven ett D i musik för det känns så satans orättvist!

– Frustrerad musiklärare

 

Vad säger Skolverket om att betygsätta musik?

När jag läser diskussionen slår det mig att jag borde ta en titt på bedömningsstödet för musik som Skolverket har på deras hemsida. När jag öppnar dokumentet ser jag en intressant rubrik – ‘Helheten är inte summan av delarna’. Såhär inleds avsnittet:

För varje betygsnivå finns ett kunskapskrav. I kunskapskravet beskrivs vad eleven förväntas prestera inom ett antal aspekter av musikaliskt kunnande. Dessa aspekter är inte fristående delar utan hänger ihop, överlappar och går in i varandra och belyser elevens musikkunnande från flera olika perspektiv. När det är dags för betygsättning är det elevens helhetskunnande i musik som ska betygsättas, inte summan av de olika aspekterna.

– Skolverket, 2015

O.K. Efter att vi har jobbat med löpande uppgifter har eleven visat förmågor som vi kryssat av i bedömningsmatrisen. Helhetsbedömningen ska inte bestämmas bara genom att objektivt läsa av elevens matris. Jag/läraren ska istället subjektivt summera slutbetyget när det är dags för elevens betyg.

-“Men ajabaja, Per! Bedöma subjektivt får du ju inte göra!?”, säger den vita ängeln på min vänstra axel. Att vara subjektiv slår Skolverket mig också på fingrarna längre ner i bedömningsstödet.

Jag läser klart och tydligt om hur vi måste göra vårt bästa för att vår bedömning ska bli likvärdig i jämförelse med resten av landet. “Så hur gör jag en likvärdig bedömning?”, är frågan som dyker upp i min förbryllade lilla hjärna. Hur ska jag veta vad som blir en likvärdig bedömning av slutbetyget när jag inte kan använda bedömningskriterierna 100% objektivt? Hur ska jag veta hur alla andra musiklärare i Sverige bedömer? Jag tar ett djupt andetag, och läser igen…

Bedömningens giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet) hänger på om du

• bedömer rätt saker, det vill säga sådant som ska bedömas enligt kunskapskraven,

• delar din förståelse av kunskapskravens begrepp med övriga musiklärare, samt

• sätter samma betyg på en elevs kunnande som de flesta andra musiklärare skulle gjort.

 

…Det krävs ett långsiktigt samarbete mellan kollegor för att bli klar över vilka kvalitetsuppfattningar som är och bör vara gemensamma och vilka som är privata och som därför inte får påverka betygsättningen. På kort sikt ger bedömningsstödet hjälp, bland annat genom att det låter dig ta del av 26 musiklärares omdömen och ger konkreta exempel på hur begrepp och värdeord bör tolkas.

– Skolverket, 2015

Så ni tänker så! Visionen verkar vara att alla musiklärare en vacker dag ska harmonisera i mental symbios och ha “en gemensam professionell tänkstil och kan sätta rättvisande och likvärdiga betyg” (Skolverket, 2015). Tills dess får vi göra det bästa vi kan med hjälp av bedömningsstödet och hitta sätt att prata med andra musiklärare om bedömning.

Mina strödda eftertankar

Kunde det inte vara lättare att få tillgång till bedömningsstödet? För att få tillgång till bedömningsstödet år 6 kan du ansöka om en inloggning. Videor för högstadiet måste du beställa som DVD:er. Jag hade gärna sett att det var mer direkt tillgång till stödet. Deras tanke verkar vara att alla musiklärare ska använda stödet som utgångspunkt, vilket jag inte hinner eller orkar ta tag i om det blir för krångligt.

Hur ska jag bedöma nu då? Jag tycker det är viktigt att börja terminen med att visa eleverna hur helhetsmatrisen ser ut och fungerar. Jag förklarar hur varje aktivitet framöver är till för att träna på förmågorna i de olika aspekterna. De ska förstå att det slutgiltiga betyget bestäms efter att alla de saker vi gjort lagts samman till en helhet. Jag är tydlig att betyget A är svårt att få. När du uppnått kriterierna för ett A har du utvecklat många olika förmågor, både praktiska och teoretiska.

Ska det vara så svårt att få ett A? Ett betyg som är svårt att uppnå tycker inte jag är något negativt. Så länge vi fokuserar på förmågor (vad personen kan) och får henne att se sina styrkor. Sedan hjälper jag personen utveckla sina förmågor. Förmågan att reflektera över och förstå sin egen utveckling tycker jag är en av de viktiga att ha med sig. Därför finns vi lärare: För att ge värdefulla kunskaper att ta med sig i livet.

Källor:

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Hämtad från http://www.skolverket.se/publikationer?i d=2575

Skolverket. (2015). Bedömningsstöd – Musik. Hämtad 2015-05-20, från http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/musik


Lämna en kommentar

Din email kommer inte vara synlig